Onze visie voor u uitgeschreven

Doelstelling volgens onze statuten:

Het Werk der Daklozen vzw heeft tot doel bij te dragen aan de emancipatie en maatschappelijke integratie van thuislozen en mensen in armoede door:

 • Laagdrempelige ontmoetingsplaatsen en opvang te organiseren;
 • Andere organisaties die werken voor thuislozen en mensen in armoede te ondersteunen door gebouwen, gelden of goederen ter beschikking te stellen van deze organisaties;
 • De bevolking te sensibiliseren en mobiliseren m.b.t. het thema armoede en thuisloosheid via publicaties en andere initiatieven.

Zowel de christelijke levensbeschouwing, die aan de grondslag ligt van de vereniging, als de andere levensbeschouwingen vinden hun plaats in de werking van de vereniging en zijn een meerwaarde in het realiseren van de organisatiedoelstellingen.

We vertalen dit momenteel in de volgende operationele doelstellingen

Fondsenwerving
Ondersteuning van thuislozenwerkingen
Patrimonium onderhouden
Sensibilisering

We realiseren dit via:

 • Vrijwilligerswerk (vnl. in De Steenhouwer,…)
 • Publicaties (Aan de Rand, boek,…)
 • Benefietacties (mosselfeest, BBQ De Plataan,…)
 • Investeringen (bestelwagen, bakkersoven,…)
 • Onderhoud en verbouwingen (Volkscantina, doorstroomwoningen De Moerbei, bakkerij,…)

Een veranderende context

We beschreven in ons boek Lescrauwaet, D. & Cools, B. (red.) (2014) Een thuis voor meer dan één dag: mythes, feiten en verhalen over thuisloosheid.Lannoo Campus. Leuven.

 • Er zijn nieuwe groepen van thuislozen die zich aandienen (vluchtelingen, jongeren, vrouwen, psychiatrische patiënten,…)
 • Er is een nieuwe internationaal gedragen en wetenschappelijk onderbouwde visie op thuislozenzorg = housing first
 • In het verlengde daarvan kiest ook het CAW Antwerpen voor een meer (ambulante) woongerichte aanpak

Het overheidsbeleid evolueert:

 • Vlaams Globaal plan dak en thuisloosheid 2017-2019: kiest ook voor woongerichte aanpak (housing first)
 • Het recente Antwerpse beleid zorgde bv. voor een uitbreiding met ongeveer 100 woonplaatsen voor thuislozen met zeer zware psychiatrische of verslavingsproblemen die vanuit KADANS worden aangestuurd en project Van Schoonhoven start in 2018.

Implicatie

Gebouwen: er is minder behoefte aan grootschalige collectieve residentiële voorzieningen voor tijdelijke noodopvang en meer nood aan kleinschalige wooneenheden met definitieve en permanente woonst als eerste doel (housing first).

 • Daartoe moet er een voldoende groot aanbod van woningen (onmiddellijk) beschikbaar zijn. De ambulante begeleiding van deze mensen met een woonst is meer effectief en minder intensief, dan het begeleiden van diezelfde mensen wanneer ze naast al hun problemen bovendien geen woonst hebben.
 • Toch blijft er een groep mensen met meervoudig en complexe problemen waarvoor housing first te hoog gegrepen is. Zij zijn niet in staat om onafhankelijk te wonen en  hebben bijkomende praktische, psychosociale (soms  ook psychiatrische) zorg nodig.

Personeelsmiddelen: Voor beide groepen (mensen die alleen kunnen wonen én zij die extra zorg nodig hebben), blijft het niet te onderschatten probleem van vereenzaming bestaan.

 • Dit kan niet alleen worden verholpen met individueel maatschappelijk werk, maar eerder met sociale initiatieven zoals wijkwerking, inloop en ontmoetingscentra of buddywerking waarin vrijwilligerseen belangrijke bijdrage kunnen leveren.
 • Terwijl de mensen met een eigen woonst met begeleiding aan huis kunnen worden ondersteund, vergt de begeleiding van mensen die zorg nodig hebben tevens de ondersteuning van externe expertise bv. psychiatrische thuiszorg.

Met het WDD ontwikkelen we ten minste de volgende werven:

1. Blindestraat 6: CAW werking De Plataan

Hier willen we vier functies realiseren:

 • Woonzorg: voor thuislozen die nog niet onafhankelijk kunnen wonen
 • Ontmoeting: in de kantine
 • Arbeidszorg: in de keuken en de bakkerij (o.a. artikel 60)
 • Kantoorruimte voor begeleiders die werken met thuislozen

Ad 1. We kiezen prioritair voor de zwakste groep van thuislozen. Dit veronderstelt een woonvorm die zich situeert tussen de huidige klassieke (in principe tijdelijke) residentiële opvang en de (idealiter) permanente woonvorm van Housing First.

Praktisch: concretisering van de verbouwingsplannen: inhoud, budget en timing worden uitgewerkt

2. Provinciestraat: CAW werking De Steenhouwer

Een ontmoetingsplek voor thuislozen (zie afzonderlijke nota)

Praktisch: noodzaak van min. gesubsidieerd 2 VTE om werking te continueren

3. Het creëren van bijkomende woongelegenheden

Door het verwerven, onderhouden en verhuren van aangepaste woningen i.s.m. sociale woningbouw en sociaal verhuurkantoor.

Praktisch: nieuwe woningen beheren in samenwerking met andere partners

4. Fondsen- en vrijwilligerswerving

Ons kwartaaltijdschrift Aan De Rand verder zetten en liefst uitbreiden met een interactieve website en sociale media en andere wervende initiatieven.

2024 en verder: een vernieuwde dynamische organisatie

Het Werk der Daklozen bestaat dit jaar precies een eeuw als feitelijke werking en 85 jaar als vzw! Onze site in de Blindestraat 6-8 transformeerde geleidelijk aan tot het multifunctioneel centrum De Plataan. Ze omvat:

 • Het inloopcentrum ’De Noen’ op het gelijkvloers;
 • De professionele keuken die mede dankzij de inzet van de vrijwilligers van De Steenhouwer, ten dienste staat van verschillende sociale organisaties;
 • De sociale bakkerij die functioneert als arbeidszorgcentrum;
 • De doorstroomstudio’s van ‘De Moerbei’;
 • De bureelruimtes voor het Centrum Algemeen Welzijn;
 • De opvangplaatsen voor thuislozen.

Die laatste functie stopt definitief midden volgend jaar omdat de opvang voor thuislozen niet meer in grote opvangcentra, maar via individuele begeleiding wordt georganiseerd. De verdiepingen van onze gebouwen komen daardoor leeg te staan en vergen een nieuwe invulling. Gezien de grote nood aan betaalbare woningen geven we prioriteit aan erkende vluchtelingen. Daartoe gaan we intensief samenwerken met Mondiale Werken en het Protestants Sociaal Centrum (PSC): twee vzw’s met veel ervaring in het werken met vluchtelingen.

Samen met de vzw Mondiale Werken willen we nog voor het einde van dit kalenderjaar een tiental alleenstaande erkende vluchtelingen een plek geven in onze voorbouw. Dat vergt een beperkte renovatie van twee verdiepingen om de te kleine slaapkamers uit te breiden, het sanitair te moderniseren en twee nieuwe gemeenschapsruimtes met keuken te installeren. Deze verbouwing en opfrissing kost geld. We hopen op uw milde giften om dit te kunnen realiseren!

Ook de samenwerking met het PSC krijgt stilaan vorm. Het PSC heeft een lange traditie in het werken vanuit de presentie-benadering. Presentie is in essentie een liefdevolle bejegening van de ander – wat ook zijn/haar voorgeschiedenis en situatie is – om met elkaar te komen tot menselijke en rechtvaardige verhoudingen. Met het Werk der Daklozen willen we vanuit deze gezamenlijke mensvisie verder vorm geven aan onze werking. Daarom overweegt het bestuur van het Werk der Daklozen onze vzw volledig integreren in die van het PSC. Om in de komende jaren verder te kunnen functioneren als daadkrachtige organisatie bundelen we de krachten en verbreden we ons draagvlak voor een bredere dynamische organisatie.